Liên hệ với chúng tôi

Hotline: 090 311 4883
Email:   
info@berthold.vn
Ho Chi Minh City:
     No. 08, Road #66, Thao Dien Ward,
     District 2, HCMC, S. R. Vietnam
     Phone: (028) 3744 6597
     Fax:     (028) 3744 6598
Hanoi:
     No. 08, Alley #50, Nguy Nhu Kon Tum Street,
     Thanh Xuan District, Hanoi, S.R. Vietnam
     Phone: (024) 3200 5180