Tag Archives: đo tỷ trọng

Đo bằng công nghệ phóng xạ có nguy hiểm không?

Không! So với mức phơi nhiễm bức xạ điển hình trong cuộc sống hàng ngày, việc ở gần một phép đo bức xạ được lắp đặt đúng cách là an toàn. Nguyên tắc cơ bản về an toàn phóng xạ được thiết lập qua ba yếu tố chính: khoảng cách (distance), thời gian (time) và […]